Partnerská sekce
Objednání na servis: +420 326 905 300
Nové objednávky: +420 326 380 300

Reklamační řád - spotřebitel

1. Všeobecná ustanovení

 1.1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci vad zboží, služeb a provádění záručních a pozáručních oprav společností TKF, spol. s r.o., se

sídlem Budilovská 296/5, 140 00 Praha 4, IČ: 251 32 644, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52405 (dále jen „Společnost“).

  1.2. Reklamační řád se vztahuje na veškeré výrobky, zboží a služby (dále též jako „produkty“ nebo jednotlivě „produkt“), zakoupené spotřebitelem u Společnosti.

  1.3. Reklamační řád se vztahuje na všechny obchodní případy uzavřené mezi smluvními stranami v době platnosti a účinnosti tohoto reklamačního řádu, pokud nejsou mezi stranami  mluvně ujednány jiné záruční a reklamační podmínky. V případě, že tento reklamační řád odkazuje na smlouvu, myslí se tím jakákoli smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva či jen pouhá objednávka produktu, realizovaná mezi smluvními stranami.

2. Uplatnění reklamace

 2.1. Kupující je povinen při reklamaci předložit doklad o nákupu příslušného produktu, jehož vady jsou reklamovány, případně i záruční list nebo jinak prokázat, že produkt zakoupil u

Společnosti. Reklamace doporučujeme uplatnit písemně a je třeba v ní uvést:

   - jméno, adresu, IČO/DIČ kupujícího, telefonní spojení, případně e-mailovou adresu

   - soupis reklamovaného zboží,

   - číslo prodejního dokladu vztahující se ke zboží,

   - datum prodeje,

   - veškeré zjištěné závady zboží a další skutečnosti podstatné pro posouzení  reklamace 

   - požadovaný způsob vyřízení reklamace

  2.2.Kupující je povinen zajistit kontrolu produktu při jeho převzetí nebo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Kupující v případě oprávněného uplatnění práv

z vadného plnění má zejména právo:

   - na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

    - na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci.

   -  na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokudkupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

   - na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci.

   - na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy  spotřebiteli působilo značné potíže

  2.3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

  2.4. Nárok na uplatnění práv z vadného plnění kupujícímu nenáleží v těchto případech:

   - nepředložením dokladu dle bodu 2.1.,nebo neprokázáním nákupu zboží u společnosti, 

   - vypršela-li u reklamovaného produktu záruční doba, porušením ochranných prvků, či záručních pečetí a nálepek nacházejících se na produktu, 

   - mechanickým nebo jiným poškozením produktu při používání za jiných podmínek, než pro které je produkt vyroben, testován, či jeho neodbornou montáží nebo manipulací.

  2.5. Kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy informován nebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy. Záruka a odpovědnost za vady se dále nevztahuje na závady vzniklé funkční změnou zboží provedenou kupujícím či konečným uživatelem, nebo nesprávnou instalací zboží, používáním zboží v rozporu s písemnými pokyny Společnosti nebo zanedbáním nutné údržby zboží.

  2.6. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

  2.7. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

3. Délka záruky

3.1. Prodávající poskytuje na produkty záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy sjednána jiná délka záruční doby.

3.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí produktu a prodlužuje se o dobu, po kterou je produkt v záruční opravě.

4. Cena záručních a mimo záručních oprav

  4.1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

  4.2. V případě reklamace budou zákazníkovi účtovány náklady spojené s dopravou produktu a případná demontáž a montáž).

  4.3. U mimo záručních oprav je cena určována dohodou.

5. Způsob vyřízení reklamace

5.1. Oprávněná reklamace na neúplnost dodávky bude řešena doplněním dodávky nebo dobropisem na nedodané zboží nejpozději do 30 dnů od podání reklamace.

  5.2. Uplatní-li kupující reklamaci, je pověřený zaměstnanec Společnosti povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud s kupujícím nebude dohodnuta delší lhůta.

  5.3. Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím.

  5.4. Reklamace se vyřizuje výhradně v provozovnách TKF spol. s r.o., a to na adresách:

  • Centrála Sulice: Hlavní 1192, 251 68 Sulice
  • Morava – tř. Tomáše Bati, areál Toma, budova 45a, 765 02 Otrokovice

Náklady na dopravu reklamovaného zboží do/z místa reklamace nese kupující. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a produkty, u kterých je smluvně zajišťován servis přímo u zákazníka, nebo produkty, které jsou zabudovány jako součásti určitých ucelených systémů.

  5.5. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení sdělí zákazníkovi na základě čísla reklamačního protokolu pověřený pracovník Společnosti.

  5.6. Reklamované produkty zaslané kupujícím na náklady TKF spol. s r.o. (dobírka) nebudou přijaty, pokud toto nebylo předem písemně dohodnuto s příslušným pracovníkem Společnosti.

  5.7. V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku nebo případně zákona o ochraně spotřebitele.

6. Účinnost

 6.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014.

Schválil: Tomáš Kubín, jednatel společnosti

Kontaktujte nás

UŠETŘÍME VÁM ČAS I PENÍZE, PORADÍME VÁM A ZODPOVÍME VAŠE DOTAZY.

Ing. Radek Kysela
Vedoucí obchodní skupiny – Čechy


radek.kysela@tkf.cz
+420 326 380 300

Gabriela Gálová
Obchodní asistentka


gabriela.galova@tkf.cz
+420 326 380 300