Partnerská sekce
Objednání na servis: +420 326 905 300
Nové objednávky: +420 326 380 300

Restaurační zahrádky v památkově chráněném území hlavního města Prahy

Restaurační zahrádky jsou významnou součástí uličního interiéru města. Způsob jejich provedení spolu s reklamními prvky provozovny do značné míry spoluurčuje kvalitu prostředí, na které jsou z hlediska památkové péče – zejména na území Pražské památkové rezervace (k.ú. Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Josefov, Nové Město, Vyšehrad) – kladeny značné nároky. Estetická kvalita restauračních zahrádek jako součástí uličního interiéru proto musí být na vysoké úrovni.

V průběhu historického vývoje pražského veřejného interiéru u nás nevznikl typologicky a esteticky jednotný model restauračních zahrádek. V současné době pak z ekonomických důvodů stále vzrůstá tlak na přizpůsobení zahrádek celoročnímu provozu. Důsledkem jsou takové požadavky provozovatelů na provedení zahrádek, které jsou těžko slučitelné s požadavky památkové péče, protože popírají snahu zachovat u zahrádek v historickém jádru města jejich přirozený a tradiční sezonní charakter.

Zřízení nové restaurační zahrádky v památkově chráněném území je podmíněno souhlasným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP OPP). Tato závazná stanoviska jsou trvale platná, pokud se nezmění rozsah plochy záboru nebo technické provedení zahrádky. Ke všem novým požadavkům či úpravám musí být vydáno nové závazné stanovisko MHMP OPP.

V zájmu kultivace veřejného prostoru v památkově chráněném území, zvýšení povědomí širší veřejnosti a podnikatelů o této problematice a také pro větší transparentnost procesu posuzování nových zahrádek byl vypracován metodický pokyn Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

MHMP OPP posuzuje individuálně každý návrh restaurační zahrádky

v souvislosti s hodnotami okolního historického prostředí a prostorovými možnostmi konkrétní lokality podle následujících kritérií:

– umístění: nepřípustné je použití podesty s výjimkou zahrádek umístěných na komunikaci s takovým sklonem, který brání jejímu využití, nebo v případě umístění zahrádky na ploše s rozdílnou výškou úrovní

– ohrazení: nepřípustná je forma ohrazení kompaktní zábranou (desky, textil, sklo aj.) nebo souvislou řadou velkoobjemových nádob na zeleň,

– zastínění: nepřípustné jsou masivní velkoformátové markýzy (markýzy s tzv. středovým tunelem, elektromotorem poháněnými výklopnými rameny), dále sestavy markýz a markýzy umístěné v krycích boxech na fasádě.

U mobilních markýz a slunečníků je nepřípustné vícebarevné provedení textilního potahu a použití výrazných reklamních prvků, – vybavení: nepřípustný je typový plastový nábytek a doplňkový mobiliář zahrádky (výčepní a chladicí pulty, grily, pokladny, osvětlení, televizní obrazovky, koberce apod.).

Z hlediska památkové péče je zásadně nepřípustné řešení restauračních zahrádek v podobě samostatné trvalé stavby, v krajních případech vybavené i vlastními přípojkami.

Rozměrově předimenzované zahrádky s kompaktním zastřešením a ohrazením, umístěné na vysokých podestách, omezují běžný provoz na komunikacích a brání pohledovému uplatnění parterů historických objektů. Tím snižují kvalitu veřejného prostoru, který má však v urbanismu důležitou roli a v památkově chráněném území je také předmětem ochrany památkové péče. Takto řešené restaurační zahrádky nerespektují sezonní charakter a vytvářejí nové specifické stavby na plochách, které jsou primárně veřejnými komunikacemi.

S ohledem na sezonní charakter restauračních zahrádek je vhodné jejich umístění přímo na dlažbě. Pokud je z důvodu sklonu komunikace nutné umístit zahrádku na podestu, musí být tato podesta provedena jako jednoduchá konstrukce, jejíž výška není větší, než je nezbytně nutné pro vyrovnání nerovnosti terénu, tzn. začíná v úrovni 0 a směrem po svahu vyrovnává pouze terénní rozdíl.

Vhodným způsobem zastínění zahrádky jsou jednotlivé slunečníky v jednobarevném provedení, bez ostře kontrastních nebo fluorescenčních odstínů. Velkoplošné slunečníky přesahující šířku úzkých historických komunikací jsou nepřípustné.

Mobilní markýzy lze použít pouze na otevřených volných prostranstvích (náměstí, široké bulváry) za předpokladu, že budou provedeny jako jednoduchá konstrukce s textilií v barvě přírodní tkaniny, případně v jiném světlém odstínu (bílá, světle béžová, krémová apod.). V úzkém uličním pásu sevřeném bloky domů není umístění mobilních markýz žádoucí stejně jako použití jakýchkoliv stínicích zařízení v podloubí.

Markýzu na fasádě v parteru objektu je možné použít za předpokladu, že bude typologicky odpovídat charakteru nemovitosti a vyhoví také prostorovým možnostem dotčené lokality. Vhodné jsou markýzy, které jsou integrální součástí výkladců, zejména předsazených (v roletové schránce v čele výkladce), nebo markýzy provedené jako rolety bez krycího boxu umístěné jednotlivě na šířku výkladců. Jiné typy markýz v parteru lze umístit jen zcela výjimečně, podle typu objektu a charakteru lokality, v níž je situován.

Případná reklamní loga na plochách markýz a slunečníků lze připustit pouze v případě, že budou mít textilní potah ve výše uvedeném přírodním nebo světlém odstínu a reklamní logo bude jen o stupeň tmavší či světlejší. Reklamní loga je vhodné umísťovat především na volány slunečníků a markýz. Markýzy a slunečníky v jiných než světlých a přírodních barvách mohou mít reklamu umístěnou pouze na volánu.

Uzavírání zahrádky jakoukoliv pevnou zábranou představuje nejen mechanickou, ale i optickou bariéru, která omezuje volný průhled uličním interiérem a tím i možnost vnímání přilehlé historické zástavby. Vysoké zástěny s plnou plochou evokují dojem samostatné stavby. Nepřípustné je také umísťování reklamních prvků na ohrazení restauračních zahrádek. Případné ohrazení lze provést pouze jako jednoduché mobilní zábradlí ze subtilních profilů (přírodní materiály).

Nábytek restaurační zahrádky by měl být proveden z tradičních přírodních materiálů (dřevo, kov, ratan), v případě produktů s výjimečnou designovou a řemeslnou kvalitou není vyloučeno ani použití soudobých materiálů.

Umístění a ztvárnění restauračních zahrádek musí respektovat a vhodně doplňovat celkové architektonické řešení souvisejícího veřejného prostranství z hlediska prostorového, architektonického a funkčního konceptu.

Povinné přílohy k žádosti o vydání závazného stanoviska MHMP OPP pro umístění restaurační zahrádky:

– umístění: zákres plochy zahrádky do katastrální mapy s uvedením velikosti záboru v metrech čtverečních, v případě žádosti o umístění podesty kótovaný výkres detailu jejího technického řešení (materiál, výška),

– ohrazení: kótovaná výkresová dokumentace – celek, detail jednotlivého prvku, materiálové řešení, případně barva nátěru,

– zastínění: kótovaná výkresová dokumentace navrženého způsobu zastínění, způsob kotvení stínicích prvků, barevné provedení a rozvržení případného reklamního označení,

– vybavení: specifikace navrženého nábytku, materiálové řešení a povrchová úprava,

– vizualizace restaurační zahrádky v kontextu uličního interiéru.

Související právní předpisy

1. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, nařízení vlády č. 127/1995 Sb., o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace (Ruzyně, Stodůlky),

vyhláška hl. m. Prahy č. 15/1991 Sb. HMP, o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany (Osada Buďánka; Vilová kolonie Ořechovka; Osada Rybáře; Staré Ďáblice; Kralovice), vyhláška hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. HMP, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany (Vinohrady, Žižkov, Vršovice; Nusle; Karlín; Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice; Smíchov; Staré Bohnice; Stará Hostivař; Barrandov; Baba), vyhláška č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím

ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu (Staré Střešovice; Tejnka),

vyhláška č. 413/2004 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím

ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu (Střešovičky) rozhodnutí bývalého odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma Pražské památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.

2. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

3. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.

4. nařízení hl. m. Prahy č. 26/2005 Sb. HMP, kterým se zakazuje reklama šířená mimo provozovnu na veřejně přístupných místech.

Kontaktujte nás

UŠETŘÍME VÁM ČAS I PENÍZE, PORADÍME VÁM A ZODPOVÍME VAŠE DOTAZY.

Ing. Radek Kysela
Vedoucí obchodní skupiny – Čechy


radek.kysela@tkf.cz
+420 774 216 117

Gabriela Gálová
Obchodní asistentka


gabriela.galova@tkf.cz
+420 774 655 117