Partnerská sekce
Objednání na servis: +420 326 905 300
Nové objednávky: +420 326 380 300

Návod k použití pro sedací vaky

Nikdy neužívejte sedací vak pro jiný účel použití než je stanoven dodavatelem. Neužívejte žádné jiné síly při polohování vaku než vlastní síly uživatele.

Vaky nejsou určeny pro použití v exteriéru!

Při užívání vaků používejte vždy vhodnou obuv a oblečení !!!

Správné nastavení vaku konzultujte se svým fyzioterapeutem.

1. Úvod

Sedací vaky různých velikostí jsou určeny pro odpočinek a relaxaci uživatele. Výplň vaku slouží jako nastavitelná opora při nastavení pohodlné pozice při sedu či polosedu. Vak je účinnou oporou s možností odlehčení dolních i horních končetin při sedu. Svou konstrukcí jsou vaky vhodné pro provoz v interiéru. K nastavení vaků do ideální polohy je využívána vlastní síla uživatele přenášená na měkčenou výplň vaku. Vaky lze užívat na čistém suchém povrchu (např. dlažba, koberec, lino, plovoucí podlaha apod.).

Sedací vaky jsou vyrobeny z koženkových nebo látkových částí sešitých do libovolných tvarů vaků, které jsou následně uvnitř vybaveny pytlem se zrny výstelky (pouze v případě látkových vaků). Každý vak je vybaven větracím otvorem, který slouží k odvádění resp. přivádění vzduchu do vaku při zaujímání nejpohodlnější pozice.

2. Způsob dodávky

Sedací vaky jsou dodávány přepravních pytlích. Před vlastním použitím je nezbytné sedací vak zbavit veškerého obalového materiálu a pokračovat dle návodu uvedeného níže. Při dodání musí být celý obsah dodávky zkontrolován dle dodacího listu. Jakékoliv závady, poškození či nedostatky musí být neprodleně písemnou formou oznámeny dopravci a dodavateli.

Styčné části vaku s podlahou na které je provozován jsou vystaveny zvýšené zátěži a proto je zakázáno používat tyto vaky exteriéru. V případě užití vaku na nevhodném povrhu může dojít k poškození povrchu vaku.

3. Bezpečnostní pokyny

• Sedací vak nikdy nepřetěžujte. Dodržujte maximální nosnost vaku (viz. technické parametry).

• Při rozbalování vaku postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození vrchní části koženého vaku.

• Nepoužívejte vak k účelům, k nimž nebyl zkonstruován.

• Nepoužívejte vak na šikmých plochách.

• Neužívejte vak na nevhodném povrchu (tráva, písek, hlína, bláto, ...).

• Při užívání vaku používejte vždy vhodnou obuv a oblečení (ostré předměty by mohly poškodit kožený vak).

• Správné nastavení vaku konzultujte se svým fyzioterapeutem.

4. Podmínky použití

Sedací vak smí být používán v interiéru, kde rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 40°C. Vak nesmí být používán ve vlhkém prostředí a na povrchu, který by mohl poškodit vak. Vak je určen pro použití v interiéru.

5. Technické parametry

Sedací vak

  • vnější plášť kůže
  • vnitřní plášť PE
  • styrénová výstelka
  • větrací otvor v horní části vaku
  • maximální nosnost 130 kg
  • hmotnost 9 kg

6. Obsluha vaku

Po odstranění veškerého obalového materiálu je vak připraven k užití. Umístěte jej na vhodnou vodorovnou podlahu. Pytel uchopte rukou za jeho nevyšší část, nadzvedněte a opakovaným snížením a nadzvednutím protřepejte výstelku ve vaku. Výstelka se tímto pohybem načechrá a urovná do vodorovné pozice tak, že zabírá cca 2/3 objemu vaku v jeho nejnižší části. Následně pytel posaďte na podlahu a opatrně na něj usedněte. Krátkými pohyby sedací části rozhrňte výstelku do požadované pozice a vychutnejte si relaxační posed ve vaku. Pokud chcete natvarovat výstelku ve vaku ráznějším způsobem, lze použít vlastních rukou k rozhrnutí výstelky a následně doladit nejpříjemnější pozici sedací částí. Před každým polohováním vaku je vhodné protřepáním načechrat a urovnat vnitřní výstelku. Vak niky nezatěžujte prudkým sedáním nebo dokonce skákáním. Při takovýchto činnostech by mohlo dojít k poškození vaku a následné újmě na zdraví.

Při užívání vaku dbejte zvýšené pozornosti o styčné plochy mezi vámi a vakem či mezi podlahou a vakem. Ostré předměty které by mohly být součástí vašeho oblečení by mohly vážně poškodit vnější kožený plášť vaku. Obdobně je tomu s předměty mezi vakem a podlahou, na které by mohl být vak umístěn. Dále dbejte na to, aby vak byl provozován v suchém prostředí. Zvýšená vzdušná vlhkost, či smočení vaku do tekutiny by mohly vážně poškodit nejen povrch vaku, ale také výstelku uvnitř. Nevystavujte vak slunečním paprskům, neboť by mohly poškodit barevnou úpravu vaku. Vak nepoužívejte v těsné blízkosti zdrojů tepla (krbová kamna, přímotopy apod.). Vlivem vystavení nadměrnému zahřátí by mohlo dojít k vážnému poškození vaku i výstelky uvnitř.

Sedací vak nesmí užívat děti ve věku do tří let bez dohledu dospělé osoby. V případě poškození vaku by mohlo dojít k vysypání výstelky a jejímu následnému požití dítětem!

Při rozbalování vaku postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození vrchní části koženého vaku.

Na vak usedejte s maximální opatrností, při dosednutí dojde k rozhrnutí vnitřní výstelky vaku a k jeho deformaci. Touto deformací by mohlo dojít ke sklouznutí z vaku a poškození zdraví uživatele.

7. Čištění

Vak čistěte běžnými tekutými prostředky určenými pro kožené materiály v koncentracích předepsaných výrobci. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadříkem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky jako např. písky na nádobí či mechanické čištění pomocí drátěnek nebo škrabek.

Při použití nevhodného čistícího prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování čistících prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o sedací vak mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Vak není určen do praček!

8. Skladování

Při skladování dodržujte všechny výše popsané a zmíněné postupy, zejména:

  • Vak očistěte a důkladně vysušte
  • Suchý vak umístěte do PE pytle a zajistěte jej
  • Vše skladujte v prostředí definovaném v bodě 4 tj. rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 40°C

9. Údržba

Vaky jsou bezúdržbové. Jedenkrát za rok zkontrolujte strav textilních švů na vnějším koženkovém nebo látkovém vaku. Pokud dojde při údržbě vaku k zjištění neodstranitelného nedostatku nebo závady, nesmí být vak nadále užíván. V takovém případě kontaktujte dodavatele sedacího vaku.

10. Záruka

Na sedací vaky je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí dodavatel, nebo autorizované servisní středisko na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

11. Likvidace výrobku

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné textilní, plastové a kožené části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

Sedací vak nikdy nepřetěžujte. Nevystavujte vak slunečním paprskům, vlhkosti a nadměrné mechanické zátěži. Děti ve věku do 3 let nesmí užívat vak bez dozoru dospělé osoby.

Na vak je zakázáno skákat ani jej jiným způsobem namáhat mechanickými rázy. Vak používejte pouze na vhodných površích a ve vhodném oblečení a obuvi.

Kontaktujte nás

UŠETŘÍME VÁM ČAS I PENÍZE, PORADÍME VÁM A ZODPOVÍME VAŠE DOTAZY.

Ing. Radek Kysela
Vedoucí obchodní skupiny – Čechy


radek.kysela@tkf.cz
+420 774 216 117

Gabriela Gálová
Obchodní asistentka


gabriela.galova@tkf.cz
+420 774 655 117